General terms and conditions JC-Electronics

General terms and conditions JC-Electronics

JC-Electronics V.O.F., gevestigd te Leek

 Versie september 2013


Artikel 1 Algemeen

 

 

 

 

 

1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, gedaan door of gesloten met JC-Electronics. Indien deze voorwaarden éénmaal op een overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn verklaard, komen partijen daarmee overeen dat zij ook, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, op toekomstige overeenkomsten van toepassing zullen zijn, zonder dat zij opnieuw toepasselijk verklaard hoeven te worden. Indien deze algemene voorwaarden aangepast worden, zal een nieuwe versie worden gepubliceerd op de website van JC-Electronics. Op overeenkomsten die na die publicatie zijn gesloten zijn de aangepaste voorwaarden van toepassing.

 

1.2.
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken, regelingen of afwijkende bedingen met betrekking tot een overeenkomst of deze algemene voorwaarden gelden niet als tussen partijen overeengekomen zolang zij niet door JC-Electronics schriftelijk zijn bevestigd.

1.3.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in een concreet geval geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. JC-Electronics en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4.
Indien JC-Electronics niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden vordert, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn, of dat JC-Electronics het recht zou verliezen om op enig moment de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomst

2.1.
Alle offertes en aanbiedingen van JC-Electronics zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt van rechtswege indien er voor de acceptatie daarvan een wijziging optreedt in de condities waaronder de offerte of aanbieding is gedaan, waaronder begrepen beschikbaarheid en prijsstelling van de aangeboden producten en diensten.

2.2.
JC-Electronics kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien die een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, en de Wederpartij dit redelijkerwijs heeft dienen te begrijpen.

2.3.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod is JC-Electronics daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JC-Electronics anders aangeeft.

2.4.
Een samengestelde prijsopgave verplicht JC-Electronics niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.

2.5.
Er komt tussen partijen enkel een overeenkomst tot stand op het moment dat JC-Electronics een gedane opdracht of geaccepteerde offerte middels schriftelijke opdrachtbevestiging bevestigt, dan wel vanaf het moment dat JC-Electronics na ontvangst van de opdracht daar uitvoering aan geeft.

2.6.
JC-Electronics kan te allen tijde verlangen dat de Wederpartij op voorhand JC-Electronics conveniërende zekerheid stelt voor de nakoming van haar veplichtingen. In het bijzonder kan hierbij gedacht worden aan afgifte van een bankgarantie.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1.
JC-Electronics spant zich in de gesloten overeenkomst zo goed mogelijk en binnen de genoemde termijn(en) uit te voeren. Opgegeven termijnen betreffen telkens streefdata. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan levert overschrijding daarvan derhalve geen tekortkoming onder de overeenkomst op. Daarnaast zijn (op)leverdata nimmer fatale termijnen in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Voor verzuim is derhalve een ingebrekestelling vereist.

3.2.
Indien JC-Electronics gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan JC-Electronics ter beschikking heeft gesteld.

3.3.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan JC-Electronics de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.4.
JC-Electronics is gerechtigd te allen tijde tot verhoging van een overeengekomen prijs over te gaan, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving, of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Een prijswijziging zal op voorhand kenbaar worden gemaakt. Indien de wederpartij daarin aanleiding ziet om de overeenkomst te beëindigen dient zij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur kenbaar te maken. In dat geval zullen enkel de tot dat moment gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

3.5.
In het geval partijen overeenkomen gebruik te maken van de door JC-Electronics aangeboden “omruil-service”, geldt (onder andere) het volgende. JC-Electronics stuurt een werkend exemplaar naar de Wederpartij waarna deze éénzelfde, defect product binnen een termijn van 2 weken naar JC-Electronics retourneert. Dit defecte artikel wordt eigendom van JC-Electronics. Omruil retouren worden niet geaccepteerd indien:

  • De geretourneerde artikelen zich in dermate slechte, defecte of onvolledige staat bevinden dat een reparatie van deze niet meer mogelijk is. JC-Electronics geeft in dit geval de Wederpartij nog 10 dagen de tijd een wel door JC-Electronics geaccepteerd artikel te retourneren.
  • De Wederpartij de termijn van 2 weken waarin hij het geretourneerde artikel moet terug sturen, niet respecteert. JC-Electronics zal aan het einde van de 2 weken, waarin het geretourneerde artikel terug had moeten komen, de Wederpartij eenmalig per e-mail attenderen op haar gebreken en deze nog 7 werkdagen de tijd geven alsnog het artikel retour te zenden.

Indien de Wederpartij zich niet aan de omruilvoorwaarden van JC-Electronics houdt dan mag JC-Electronics de Wederpartij het verschil factureren tussen de omruil en de verkoopprijs van desbetreffende artikel(en).

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1.
JC-Electronics is, in aanvulling op de wettelijke bevoegdheden, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:

  • de Wederpartij haar (betalings)verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • JC-Electronics ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, ter beoordeling aan JC-Electronics;
  • de Wederpartij verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • ten aanzien van de Wederpartij haar faillissement / surseance van betaling wordt aangevraagd of uitgesproken, of er ten laste van de Wederpartij beslag wordt gelegd.

4.2.
In aanvulling op de wettelijke bepalingen geldt dat indien de Wederpartij haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt JC-Electronics telkens gerechtigd is de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadeloosstelling is verplicht. In ieder geval is, indien de overeenkomst wordt ontbonden de Wederpartij, naast uit de wet voortvloeiende verplichtingen, gehouden aan JC-Electronics een vergoeding te voldoen ter waarde van de tot dat moment uitgevoerde werkzaamheden.

4.3.
Voorts is JC-Electronics telkens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JC-Electronics kan worden gevergd. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan het geval dat tijdens uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden aan het licht komen die maken dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd als voorzien, bijvoorbeeld omdat defecte onderdelen niet hersteld of vervangen blijken te kunnen worden.

4.4.
Ook in geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het JC-Electronics vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

4.5.
Een verzoek tot annulering van de opdracht zal enkel honoreerbaar zijn tegen betaling van een door JC-Electronics vast te stellen vergoeding voor de op dat moment reeds gemaakte kosten en door annulering gederfde winst. JC-Electronics heeft te allen tijde het recht een verzoek tot annulering te weigeren.

Artikel 5 Prijs en betaling

5.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen brengt JC-Electronics voor de door haar verrichte werkzaamheden de bij haar gebruikelijke prijzen in rekening. Alle door JC-Electronics genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

5.2.
Indien een prijs is overeengekomen en de uitvoering van de overeenkomst door JC-Electronics meer tijd vergt of meer kosten met zich meebrengt dan zij redelijkerwijs mocht verwachten is JC-Electronics gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen overeenkomstig de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden.

5.3.
JC-Electronics zal een prijsverhoging overeenkomstig artikel 5.2. vooraf aan de wederpartij meedelen. De wederpartij is bevoegd om in een dergelijk geval, binnen 14 dagen nadat de betreffende mededeling is gedaan, de overeenkomst met JC-Electronics te ontbinden, in welk geval een vergoeding voor de op dat moment reeds uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd is.

5.4.
JC-Electronics is telkens gerechtigd om, voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst, vooruitbetaling van de (in redelijkheid te verwachten) prijs te verlangen. JC-Electronics is daarnaast gerechtigd gedurende de looptijd van de overeenkomst tussentijds te factureren.

5.5.
Alle door JC-Electronics verzonden facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald, tenzij anders overeengekomen. Klachten over de factuur dienen eveneens binnen deze termijn kenbaar te zijn gemaakt, op straffe van verval van alle rechten. Bij het in gebreke blijven van een tijdige betaling verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is. Gedurende het verzuim van de Wederpartij heeft JC-Electronics recht op een rentevergoeding van 1,5% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt gerekend. Daarnaast is vergoeding van de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd, welke worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de opengevallen rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom.

5.6.
Terzake hetgeen de Wederpartij aan JC-Electronics verschuldigd is kan de wederpartij geen beroep doen op opschorting of verrekening, op welke grond dan ook.

Artikel 6 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

6.1.
Door JC-Electronics geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of de geleverde zaken geschikt zijn voor het door haar voorgenomen gebruik. JC-Electronics garandeert niet dat door haar geleverde artikelen buiten Nederland bruikbaar zijn. Door JC-Electronics geleverde diensten, waaronder in het bijzonder begrepen reparaties en expertise-onderzoeken, betreffen telkens inspanningsverplichtingen. JC-Electronics spant zich, zoveel als van haar verwacht mag worden, in om de door de Wederpartij gewenste doelstellingen en reparaties te bereiken, maar garandeert niet dat haar inspanningen daartoe zullen leiden.

6.2.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering van gerepareerde zaken en voor 12 maanden van levering van verkopen, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door JC-Electronics verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie zoals die door deze derde aan JC-Electronics werd verstrekt, tenzij anders vermeld.

6.3.
JC-Electronics kan niet worden aangesproken ten aanzien van een gebrek dat voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de betreffende zaak, ofwel gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van JC-Electronics, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar JC-Electronics geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

6.4.
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is vanaf het moment dat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij (voor zover redelijkerwijs mogelijk) te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan JC-Electronics te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten. Later aan het licht gekomen gebreken, enkel voor zover die redelijkerwijs niet eerder ontdekt konden worden, dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen drie dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan JC-Electronics te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat JC-Electronics in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient JC-Electronics in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en deze op eerste verzoek op eigen kosten aan JC-Electronics te doen toekomen.

6.5.
Indien vaststaat dat een zaak of dienst gebrekkig is geleverd en dienaangaande tijdig is gereclameerd zal JC-Electronics de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel (indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is) schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek: ofwel vervangen, ofwel zorgdragen voor herstel daarvan, ofwel het voor de zaak in rekening gebrachte bedrag crediteren, dit alles ter keuze van JC-Electronics. In geval van vervanging of herstel is de Wederpartij gehouden om de gebrekkige zaak op eigen kosten aan JC-Electronics te retourneren, tenzij JC-Electronics anders aangeeft. Indien de wederpartij van mening is dat JC-Electronics haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet of niet correct dan wel onvoldoende is nagekomen, is zij te allen tijde gehouden de door JC-Electronics gerepareerde en/of geleverde zaken aan haar te retourneren, teneinde haar in de gelegenheid te stellen de verplichtingen opgrond van de overeenkomst alnog correct na te komen. Indien de wederpartij niet aan deze verplichting voldoet vervalt ieder recht ter zake de niet nakoming. Buiten hetgeen in dit artikel is bepaald is JC-Electronics geen vergoeding verschuldigd.

6.6.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, bijvoorbeeld doordat een defect is ontstaan door onkundig gebruik, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoeks-, test- en transportkosten, voor rekening van de Wederpartij.

6.7.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens JC-Electronics één jaar, te rekenen vanaf het moment dat de vordering is ontstaan.

Artikel 7 (Niet) Nakoming

7.1.
JC-Electronics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2.
Onder overmacht wordt tussen partijen in ieder geval verstaan: stakingen, tekort aan producten, tekort aan arbeidskracht, technische storingen, gebrek aan grondstoffen, stroom-/wateruitval, gebrekkige of onvolledige nakoming door derden, waaronder begrepen post- en pakketdiensten, dit alles los van de vraag of de betreffende omstandigheid aan JC-Electronics valt toe te rekenen.

7.3.
JC-Electronics kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzover JC-Electronics ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JC-Electronics gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1.
De door JC-Electronics geproduceerde, geleverde en nog te leveren zaken blijven eigendom van JC-Electronics totdat de wederpartij al hetgeen zij voor de geproduceerde, geleverde of nog te leveren zaken op grond van een overeenkomst met JC-Electronics veschuldigd is en verschuldigd zal zijn, aan JC-Electronics heeft voldaan.

8.2.
Zaken waarop eigendomsvoorbehoud van JC-Electronics rust, mogen slechts in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering door de wederpartij worden doorverkocht.

8.3.
In het geval de wederpartij haar verplichtingen jegens JC-Electronics niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is JC-Electronics gerechtigd geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaken voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient JC-Electronics hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens JC-Electronics een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat zij jegens JC-Electronics in gebreke blijft haar medewerking te verlenen.

8.4.
Alle door JC-Electronics aan de Wederpartij geleverde zaken worden geleverd onder voorbehoud van een stil pandrecht ten behoeve van JC-Electronics, welk pandrecht ziet op al hetgeen de wederpartij jegens JC-Electronics is verschuldigd of verschuldigd zal zijn.

Artikel 9 Levering en risico-overgang

9.1.
Levering door JC-Electronics vindt plaats onder Incoterm “CPT”. Dit betekent dat JC-Electronics zorg draagt voor transport aan Wederpartij, op eigen kosten, maar dat de levering en risico-overdracht plaats vindt op het moment dat de zaken worden overgedragen aan de (eerste) vervoerder. Bij leveringen terzake spoedopdrachten zijn de kosten van de levering voor rekening van de wederpartij.

9.2.
JC-Electronics kiest het vervoermiddel waarmee de in lid 1 bedoelde leveringen plaatsvinden. Levering vindt plaats op het vooraf door de wederpartij aangegeven adres.

9.3
Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is JC-Electronics gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1.
De wederpartij garandeert dat JC-Electronics met het uitvoeren van de overeenkomst geen inbreuk zal maken op enig recht van intellectuele eigendom van derden en dat het verrichten van deze werkzaamheden ook overigens niet onrechtmatig is jegens enige derde. De wederpartij vrijwaart JC-Electronics voor alle aanspraken van derden ter zake.

10.2.
Indien JC-Electronics vermoedt dat inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden zoals in het eerste lid omschreven, is zij gerechtigd om hetzij de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten totdat onomstotelijk komt vast te staan dat geen inbreuk op rechten van derden plaats vindt, hetzij de overeenkomst te ontbinden. In beide gevallen is JC-Electronics niet schadeplichtig jegens de wederpartij en komen de door JC-Electronics gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij.

10.3.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst door JC-Electronics (nieuwe) rechten van intellectuele eigendom ontstaan, berusten deze bij JC-Electronics.

10.4.
JC-Electronics verleent aan de Wederpartij een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de in lid 3 bedoelde rechten van intellectuele eigendom.

10.5.
JC-Electronics heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1.
JC-Electronics is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de prijs die de wederpartij in het kader van de betreffende overeenkomst aan JC-Electronics verschuldigd was.

11.2.
JC-Electronics is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door gedragingen van haarzelf, haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde personen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van JC-Electronics zelf of haar leidingevende ondergeschikte(n).

11.3.
JC-Electronics is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebrek c.q. gebreken in aan JC-Electronics geleverde zaken, die zij aan de wederpartij heeft doorgeleverd, tenzij en voor zover JC-Electronics die schade kan verhalen op haar leverancier.

11.4.
JC-Electronics is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of zuivere vermogensschade; daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5.
JC-Electronics is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van data, software instellingen en parameters die zich op ter reparatie of onderzoek aangeboden zaken bevinden. Evenmin is JC-Electronics aansprakelijk voor het verlies van bedrijfsgarantie op ter reparatie of onderzoek aangeboden zaken.

11.6.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens JC-Electronics gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van JC-Electronics daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JC-Electronics partij is is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2.
Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval dat niet mogelijk blijkt, door de absoluut bevoegde rechter in Groningen. JC-Electronics is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan de rechter die op grond van de wet bevoegd is kennis te nemen van het geschil..

12.3.
Deze voorwaarden zijn beschikbaar in diverse talen. In het geval van een tekstueel verschil is de Nederlandse, oorspronkelijke, versie steeds bepalend.